Reklamace zboží

 • Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak, přičemž dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.
 • Společnost INARES societas s. r. o.  není povinna přebírat odpovědnost za škody vyplývající z nevhodného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Reklamace v záruční době je uznána jako oprávněná pouze u zboží zakoupeného u prodávajícího a pouze osobě kupujícím. U zboží prodaného prodávajícím koncovému zákazníkovi prostřednictvím prodejce musí být zboží reklamováno u prodávajícího opět pouze prostřednictvím  prodejce. Výjimky z těchto pravidel se připouštějí pouze po oznámení takového požadavku kupujícího prodávajícímu a pouze se souhlasem prodávajícího, a to pro každý případ samostatně. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

-      použitím v rozporu s dokumentací (zejména popisem způsobu užívání zboží)

-      vyšší mocí

-      neodborným nebo nepřiměřeným zacházením

-      mechanickým poškozením nebo neúměrným znečištěním

 • Kupující bere zejména na vědomí, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost kratší než záruční doba.
 • Všechny výše uvedené podmínky jsou prodávajícím závazně vyhodnoceny teprve po doručení reklamovaného zboží a všech dalších požadovaných náležitostí – kopie dokladu o zakoupení a popis vady  od kupujícího do sídla prodávajícího. Pokud je požadavek kupujícího na reklamaci vyhodnocen prodávajícím jako oprávněný, je neprodleně vyřízen.
 • Datem zahájení reklamačního řízení je datum příjmu reklamovaného zboží v sídle prodávajícího.
 • Zboží zaslané k reklamaci na náklady prodávajícího a zboží řádně neočištěné nebude přijato k reklamačnímu řízení a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady bez předchozího upozornění.
 • Bez faktury čí dokladu o koupi a řádně vyplněného požadavku na reklamaci nebude reklamace uznána ani přijata do reklamačního řízení. Zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.
 • Kožené části i některé vnitřní části obuvi jsou dobarvovány a zpočátku použití mohou při zvýšeném pocení či provlhnutí barvit (tyto barvy jsou zdravotně nezávadné).
 • Nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost barevného odstínu a přírodní znaky (jizvy,vrásky) nejsou vadou, nýbrž charakteristickým znakem přírodních usní.
 • Při nákupu se poraďte s prodejcem o nejvhodnějším prostředku k ošetření vámi zvolené obuvi.

Doporučená údržba

Obuv je nutné vybírat s ohledem na zátěž a vhodnost použití pro danou aktivitu. Pro vaši spokojenost a správnou funkčnost obuvi je potřeba zvolit vhodnou velikost. Dbejte na vhodnost daného materiálu a podrážky pro účel použití, za kterým obuv kupujete. Nevhodně zvolený typ obuvi, velikost nebo tvar obuvi vůči vašemu chodidlu nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.

 Abyste s našimi výrobky byli maximálně spokojeni, doporučujeme vám prostudování tohoto   návodu a dodržování doporučení, jak vaši obuv správně udržovat. 

I.Úvod

 1. Na vady zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Záruční lhůta začíná  plynout dnem   převzetí zboží, a pokud není uvedeno jinak, je garantována 24 měsíců.

II. Odstranitelné vady

 1. U odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně prodávajícím odstraněna. Prodávající je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 3. Jestliže nebyla  reklamace vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Na stejný postup má kupující právo v situaci, kdy nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady

III. Neodstranitelné vady

 1. Za neodstranitelnou vadu se považuje vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a možné.
 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy

IV. Postup při uplatnění reklamace

Reklamované zboží posílejte zpět na adresu: balíček označte „Reklamace“

Než odešlete balíček, kontaktujte nás prosím emailem na info(zavináč)pediped.cz  s fotografií a popisem vady a informací, že balíček posíláte k nám na adresu:

INARES societas s. r. o.
reklamace zboží
Tábor 2858/43b
612 00 Brno