Obchodní podmínky

 

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní korporace pediped CZ, s.r.o., se sídlem Králova 279/9, 616 00 Brno,  identifikační číslo: 016 41 441, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 78906 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pediped.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.pediped.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Má-li být zboží doručováno mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, jsou informace o nákladech na takové doručení uvedeny zvlášť, popřípadě individuálně smluvně sjednány..

3.3.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.    Kupní smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím vzniká kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“, kterým kupující potvrdí objednávku (tzv. akceptací).

3.7.     Kupní smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se ruší v případě, že prodávající do jednoho pracovního dne od uzavření kupní smlouvy informuje kupujícího o tom, že zakoupené zboží již nemá na skladě.

3.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

- v hotovosti v provozovnách prodávajícího, kam si zboží kupující nechal zaslat

- bezhotovostně v provozovnách prodávajícího, kam si zboží kupující nechal zaslat

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému dostupného na webovych stránkach

- bezhotovostně platební kartou;

- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě doručování Zboží mimo území České republiky nebo Slovenské republiky může být výběr způsobů úhrady omezen.

4.3.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat čí sčítat.

4.7.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8.     Zboží určené k převzetí kupujícím v provozovně prodávajícího je kupující povinen převzít v místě této provozovny nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícím informován o možnosti převzetí tohoto zboží, případně prodávajícího ve stejné lhůtě informovat o změně preferovaného způsobu převzetí objednaného zboží. Nebude-li zboží v uvedené lhůtě kupujícím převzato, případně nebude-li prodávající v této lhůtě informován kupujícím o změně preferovaného způsobu převzetí objednaného zboží, kupní smlouva se od počátku ruší.

4.9.     Na zboží zakoupené ve slevách a akcích se nevztahuje služba výměny z ruky do ruky zdarma. 

4.9.1.   Na zboží zakoupené ve slevě a speciální akci se vztahuje výměna či vrácení do 14 dnů.

5.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.     Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží z kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího zveřejněnou na webových stránkách www.pediped.cz.

5.2.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží z kupní smlouvy musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na delší lhůtě. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené, čisté a pokud možno také včetně originálního obalu. Při odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. 

5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající cenu zboží z kupní smlouvy kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím. Prodávající se nedostane do prodlení s vracením ceny zboží z kupní smlouvy v případě, že kupující nesdělí prodávajícímu číslo účtu pro vrácení ceny zboží z kupní smlouvy.

5.4.     V případě, že zboží z kupní smlouvy bude kupujícím vrácené neúplné, poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na náhradu takto vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží z kupní smlouvy.

5.5.     Kupující bere na vědomí, že právo odstoupit od kupní smlouvy se dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nevztahuje mimo jiné na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

5.6.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.     Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši odpovídající částce vynaložené na přepravu zboží a částkám uvedeným v aktuálním ceníku dopravní společnosti nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.      ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,  se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.     V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit s přihlédnutím k tomu zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.4.     Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5.     Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny pediped CZ, s.r.o., Králova 279/9, 616 00 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.     Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.2.     Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5.     Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6.      Subjektem pro mimosoudní řízení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na kterou se může v případě spotřebitelského sporu obrátit jak prodávající, tak i kupující.

8.7.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.   DORUČOVÁNÍ

11.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Prodávající se nezavazuje umožnit kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené kupní smlouvě.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování v případě uplatnění reklamace či důvodu vrácení zboží: pediped CZ, s.r.o., Králova 279/9, 616 00 Brno, veškeré kontakty jsou uvedeny rovněž na webových stránkách www.pediped.cz. Pro případ uplatňované reklamace je nutné zásilku viditelně označit nápisem „Reklamace“.

V Brně  18. 05. 2018

Obchodní podmínky platné do 24. 5. 2018